Ośrodek Usługowo - Szkoleniowy Mars - Żbik

Ośrodek prowadzi szkolenia i doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski. Posiadamy certyfikaty wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie potwierdzający jakość naszych usług.

Oferujemy również pomiary oświetlenia oraz dzięki współpracy z laboratoriami wykonujemy badania środowiskowe.

Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu Pracy. Zakres zadań w ramach tej uslugi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z pózn.zm.). Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. Usługa jest powierzana wykwalifikowanym Specjalistom ds. bhp i p.poż. zatrudnionych w Ośrodku.

W ramach tej usługi wykonujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiazujacych przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wystepują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w ocenie założen i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków w/g nowych zasad, Zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWIA o ochronie przeciwpożarowej budynków (Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.)
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąco aktualizowanych, obowiazujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp
 • usługi realizowane są przez Specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy w uzgodnionych ze Zleceniodawcą terminach
 • usługi z zakresu bhp realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń

Kontakt

MARS- ŻBIK
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel. kom. 662 226 732
tel. kom. 606 112 605
NIP: 584-035-50-15

e-mail:
szkolenia @mars-zbik.pl
doradztwo @mars-zbik.pl