Ośrodek Usługowo - Szkoleniowy Mars - Żbik

Ośrodek prowadzi szkolenia i doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski. Posiadamy certyfikaty wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie potwierdzający jakość naszych usług.

Oferujemy również pomiary oświetlenia oraz dzięki współpracy z laboratoriami wykonujemy badania środowiskowe.

KODEKS PRACY

Dział dziesiąty / Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

Z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z 27.07.2004r.

rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

USTAWA

z dnia 24 czerwca 1983r. o społeczniej instepcji pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 11 maja 2018 r

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I I ADMINISTRACJI

z dnia16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyków, innych obiektów budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

USTAWA

z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNIEJ

z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

USTAWA

z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZNIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Kontakt

MARS- ŻBIK
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel. kom. 662 226 732
tel. kom. 606 112 605
NIP: 584-035-50-15

e-mail:
szkolenia @mars-zbik.pl
doradztwo @mars-zbik.pl