Ośrodek Usługowo - Szkoleniowy Mars - Żbik

Ośrodek prowadzi szkolenia i doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski. Posiadamy certyfikaty wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie potwierdzający jakość naszych usług.

Oferujemy również pomiary oświetlenia oraz dzięki współpracy z laboratoriami wykonujemy badania środowiskowe.

Ośrodek Uslugowo-Szkoleniowy zajmuje się kompleksową obsługą małych i dużych podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Szkolimy i doradzamy w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska. Przeprowadzamy niezbędne procedury administracyjne do uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji środowiskowych.

Przygotowujemy podmioty gospodarcze do kontroli z zakresu ochrony środowiska, prowadzone przez takie organy, jak np.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Urząd Marszałkowski, które zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku (Dz. U. z 2004 r Nr 173 poz. 1807), mają obowiązek powiadomienia kontrolowanego podmiotu na 7 dni przed planowaną inspekcją, (nie dotyczy to kontroli interwencyjnych).

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 (DZ.U nr 62 poz.627 ze zm.) nakłada na podmioty gospodarcze szereg obowiązków z zakresu tak szerokiej dziedziny jaką jest ochrona środowiska. Firmy lub zakłady produkcyjne, które wprowadzają do środowiska zanieczyszczenia lub odpady, mają obowiązek uzyskania stosownych decyzji oraz przestrzegania procedur i prowadzenia niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska. Nie posiadanie przez zakład wymaganych prawem decyzji naraża firmę w najlepszym przypadku na mandat lub kary administracyjne, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, a nawet do wstrzymania jej działalności.

Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (DZ.U nr 62 poz.627 ze zm.)
Art. 367. 1. W razie:

  1. wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,
  2. naruszania przez podmiot korzystający ze środowiska warunków decyzji określającej wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Niezbędną i fachową pomoc możecie Państwo uzyskać korzystając z wiedzy i doświadczenia naszego ośrodka.

Profesjonalnie przygotowana dokumentacja jest podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej bez obawy o ewentualne konsekwencje wynikające z niewiedzy bądź nieprawidłowości merytorycznych lub technicznych. Jeśli interesuje Państwa jakie obowiązki w zakresie ochrony środowiska spoczywają na Waszej Firmie, to prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem, lub przesłanie krótkiego profilu prowadzonej działalności na nasz adres:  doradztwo@mars-zbik.pl Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą:

Wykonujemy opracowania z zakresu:

  1. Ochrona powietrza
  2. Gospodarka odpadami
  3. Gospodarka wodno-ściekowa
  4. Gospodarka odpadami komunalnymi 2009
  5. Przeglądy Ekologiczne
  6. Raporty oddziaływania na środowisko
  7. Pozwolenia zintegrowane
  8. Opłaty środowiskowe za gospodarcze korzystanie ze środowiska

UWAGA !! ZANIM ZACZNIESZ TEST ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI !

TEST:
dla pracodawców osób kierujacych pracownikami, inżynieryjno-technicznych

oraz pracowników administracyjno - biurowych.

Kontakt

MARS- ŻBIK
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel. kom. 662 226 732
tel. kom. 606 112 605
NIP: 584-035-50-15

e-mail:
szkolenia @mars-zbik.pl
doradztwo @mars-zbik.pl